Weekly prediction, 24.10. – 30.10., New Moon in Scorpio – Intuitive intelligence

“The soul has been given its own ears to hear things the mind does not understand.”

Rumi

 

New Moon in Scorpio

Transit strength: important monthly aspect.

Transit duration: throughout the whole week, strongest influence during the weekend, especially on Sunday.

1946755652_100c768361

Astrological setting

The young Moon occurs on Sunday the 30th. Placed on 8 ° of Scorpio she will form a conjunction with the Sun and Mercury and also form a trine aspect with Neptune in Pisces. There will be an abundance of water element energy, which will promote intuitive thinking and perception enriching our communication and our way of thinking. Our imagination and the emotional intensity of our thoughts will be highlighted. With the simultaneous conjunction of Venus and Saturn in Sagittarius we will also experience the influence of this New Moon in our relationships. Our values, our beliefs and philosophies will be affected too. Certain forms of personal transformation in these areas will occur, people might significantly change the perception and understanding of their own emotional needs and their lives in general.

Who will feel it the most?

These energies will be strongly felt especially by the representatives of Scorpio and Pisces. Special emphasis will be on those born between 30.10. and 2.11.,  25.2. and 29.2. All of you with important planets and astrological points between 6 ° and 9 ° of Scorpio and Pisces will also feel a strong influence.

 

Emotional need, challenges, moods, frustrations

Among all lunar zodiac combinations, New Moon in Scorpio coincides prfectly with the primary energy concepts of the New Moon. Just as the energy of Scorpio is distinctly transformative and symbolizes the end and beginning as a part of the same circle of life, as death also represents a new rebirth, so is the time of the New Moon, a  time of transformation, new beginnings, a time to sow seeds.

During this New Moon we shall experience some highly intuitive and intense emotional energy, quite normal when dealing with Scorpio. What’s interesting however, is that this largely subconscious and subtle emotional energy will affect our conscious minds quite a bit and will become an important part of our daily thought patterns. During the duration of this transit we shall experience, in a more profound way, a merger of conscious and subconscious energies. These influences will bestow unique opportunities for greater self-discovery and self-understanding, while also reminding us of some pressing, personal and emotional problems, traumas, fears and complexes.

intuition

We can expect a change and a transformation of our thinking patterns, our perceptions, emotional expressions. Some will experience significant personal revelations, either positive or negative. Communication in our relationships, communication with our inner selves will revolve around, either more serious, emotionally more difficult, complex issues, or the connection will be very intense, honest , genuine and unique in a positive way. No matter what, transformations will occur, the only question that remains is, how strong will they punch us in the face?

Understand that this energy  improves our ability to intuitively perceive the world around us and of course other people just as well. It is important that we succesfully and constructively include our own emotions, feelings and hunches in our conscious, daily thought process. In practice, this will be important in situations where we need to acknowledge and accept certain desires, passions, mistakes, guilt, accept and try to understand a particular life situation we are in, accept and understand our own emotions and the emotions of other people and when we need to confront fears. Our sixth sense will be an important tool when making certain important decisions as well. All in all this particular Moon reveals the level of our emotional and intuitive intelligence.

Challenges will come in various forms. Whatever we expereince during this week will in some way relate to the classic Scorpio based themes ; search for personal power, upholding and enforcing personal power, domination and control over situations, personal transformation, the concept of death and rebirth, intense emotional psychological processes, ect. Some people may be burdened by darker thoughts,  feeling more depressed. This will unleash surpressed and subconscious, personal fears and feelings of anxiety.

Others may face problems that consume a significant amount of mental as well as emotional energy. Increased concentration and intensity of focus can bring some near to physical exhaustion, or it can lead to constant stress. Don’t invest in things, situations and people that will only deplete your energy levels, sucking you dry faster than you replenish while giving nothing in return. 

Full Moon in Aries  brought us some interesting twists, changes and breakthroughs concerning our relationships, our personal beliefs, philosophies, and values. Scorpio New Moon will resume this set of changes in a more radical, transparent, profound and definitive way. Will this be a positive or negative experience? It depends, especially in terms of how we will react to these incoming energy influences.

New Moon in Scorpio will test our intelligence especially one of its more complex aspects. How much are we really able to understand the subconscious part of ourselves, that same subnconsciousness that essentially represents a good portion of our personalities. How well we understand and know our own ‘hearts’, how well do we listen with our ‘hearts’, do we hear the whispers of our souls??

 

Advertisements

Tedenska napoved, 24.10. – 30.10, Mlaj v škorpijonu – Inteligenca intuicije

“The soul has been given its own ears to hear things the mind does not understand.”

Rumi

Mlaj v Škorpijonu

Moč tranzita: pomemben mesečni aspekt.

Trajanje tranzita: vpliv bo čutiti tekom celega tedna, energije pa bodo najmočnejše tekom vikenda, še posebej v nedeljo.

1946755652_100c768361

Astrološka postavitev

Mlaj, ki bo nastopil v nedeljo 30.10. bo na v Škorpijonu tvoril konjunkcijo s Soncem ter Merkurjem, prav tako pa bo v aspektu trigona z Neptunom v Ribah. Prisotna bo izrazito vodna energija, ki bo spodbudila intuitivno razmišljanje ter dojemanje, popestrila našo komunikacijo in naš način razmišljanja. Imaginativnost kot tudi čustvena intenziteta misli bosta poudarjena. Z sočasno konjunkcijo Venere in Saturna v Strelcu bodo vplivom mlaja podvrženi tudi naši odnosi, naše vrednote, naša prepričanja in verovanja. Določene oblike osebnostne preobrazbe na teh področjih bodo nekaterim ljudem občutno spremenile dojemanje in razumevanje lastnih čustvenih potreb ter življenja na splošno.

Kdo bo čutil največji vpliv?

Največji vpliv bodo čutili predstavniki vodnih znamenj, predvsem predstavniki Škorpijona ter Rib. Posebej bodo izpostavljeni tisti rojeni med 30.10. in 2.11. ter 25.2. in 29.2. Vsi, ki imate pomembne planete ter astrološke točke med 6° in 9° v Škorpijonu in Ribah boste prav tako čutili močan vpliv.

Čustvene potrebe, razpoloženja, izzivi in frustracije

Mlaji v Škorpijonu od vseh možnih lunarnih zodiakalnih kombinacij, najbolje sovpadajo s primarnim energijskim zapisom mlade lune. Tako kot je energija Škorpijona izrazito transformativna in simbolizira konec in začetek ob enem, rojstvo in smrt, je tudi čas mlaja, čas preobrazbe, novih začetkov, čas sejanja.

Ob tokratnem mlaju bodo prisotne izrazito intuitivne ter intenzivne čustvene energije, tako kot se za Škorpijona spodobi. Zanimivo pa je dejstvo, da bo ta v pretežni meri nezavedna in subtilna energija tokrat posegla v miselno aktivni center našega razuma. Šlo bo za združitev zavednega z nezavednim. Energijski vplivi bodo podajali enkratne priložnosti samo odkrivanja in samo razumevanja, opominjali pa nas bodo tudi na nekatere pereče osebnostne čustvene probleme, travme, strahove in komplekse.

intuition

Pričakovati je spremembo in preobrazbo v načinu in intenziteti razmišljanja, dojemanja, čustvenega izražanja. Prihajalo bo do določenih osebnih razodetij, bodisi bolj pozitivnih bodisi bolj negativnih. Komunikacija v odnosih in komunikacija našimi notranjimi jaz-i bo prežeta bodisi z bolj resnimi, čustveno bolj napornimi, zahtevnimi temami, bodisi bo bolj iskrena in pristna v pozitivnem smislu. Kakorkoli že, preobrazbam ne uidemo, vprašanje je zgolj, bodo le te manjše ali večje?

Zavedati se moramo, da nam tokratne energije prinašajo povečano sposobnost intuitivnega dojemanja nas samih in sveta okoli sebe. Pomembno je da lastna čustva, občutke in slutnje vključimo v naš zavedni miselni proces kar se da bolj konstruktivno in uspešno. V praksi bo to najbolj pomembno v primerih, ko si bomo morali priznati določene napake, krivdo,  sprejeti in skušati razumeti določeno življenjsko situacijo takšno kot je, sprejeti in razumeti določena čustva, ki so del nas samih ali del drugih ljudi, se soočiti s strahovi, upoštevati naš šesti čut pri sprejemanju določenih odločitev itd. Tokratnja luna nas sooča z lastno stopnjo čustvene ter intuitivne inteligence.

Izzivi bodo prihajali v najrazličnejših oblikah. Rdeča nit vsega dogajanja bodo klasične škorpijonovske teme; iskanje, uveljavljanje ter ohranjanje osebne moči, nadvlade in kontrole nad situacijami, osebnostna preobrazba, koncept smrti ter ponovnega rojstva. Nekatere ljudi bodo morda obremenile temnejše misli, bolj depresivno počutje, občutno povečana prisotnost določenih strahov in oblik anksioznosti. Drugi se boste morda spopadali s problemi, ki bodo precejšen mentalni ter tudi čustveni zalogaj. Koncentracija in intenzivnost fokusa z naše strani lahko prav tako pripelje do občutka obremenjenosti in izčrpanosti. Ne ubadajte se stvarmi, situacijami in ljudmi, ki bodo vaše energijske zaloge zgolj praznili, medtem ko se vam izgubljena energija ne bo nikakor povrnila.

Polna luna v Ovnu pred dvema tednoma nam je prinesla nekatere zanimive preobrate, spremembe in preboje v naših odnosih ter kar se tiče naših osebnih prepričanj, filozofij ter tudi vrednot. Lahko rečemo, da se transformacija oziroma določeno predrugačenje z mlajem v Škorpijonu ponovno nadaljuje v dokaj bolj korenitem, jasnem in tudi dokončnem smislu. Pozitivna ali negativna izkušnja? Tu bo veliko odvisno od nas samih, predvsem v smislu kako bomo odreagirali na te prihajajoče energijske vplive. Mlaj v škorpijonu bo preizkušal našo inteligenco in to morda tisto najbolj kompleksno od vseh. Koliko smo zares sposobni razumeti nezavedno v nas samih, to isto nezavedno, ki predstavlja dobršen del naše edinstvene osebnosti. Kako dobro razumemo ter poznamo lastno srce, kolikokrat z njim prisluhnemo svetu in predvsem svoji lastni duši?

 

 

 

Weekly prediction, 17.10. – 23.10., Echoes of the Full Moon

As far as the culmination of monthly events goes, the important energy influences of  the Full Moon in Aries are still quite present. In the coming week you will experience the final complications and challenges associated with the astrological dynamics that shaped our everyday life during the last three weeks.

maxresdefault

Moon in Gemini

Transit strength: Weak weekly transit.

Transit duration: From Tuesday till Thursday

nm061212

Astrological setting

The Moon in Gemini will form an opposition aspect with Saturn and a trine to Jupiter, the Sun and Mercury in Libra. The contact with Saturn will bring some problems, challenges and difficulties as far as general communication and overall emotional well-being goes, trines however will have a positive influence on us in the coming days.

The strongest impact will be felt by all representatives of the air signs, especially Libras and Twins, Sagittarians will feel the energy as well. People with major planets and astrological points in these signs will also be affected.

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

As always, Moon in Gemini will activate and stimulate our minds, she will increase our affinity to interact and integrate with the environment. Communication, learning, acquiring new information, research, etc will also be favored. More varied, interesting and dynamic life in these areas over the next days will bring emotional fulfillment, satisfaction and a sense of stability. In short, we will seek mental stimulation, diversity of daily activity, increased curiosity will play an important part here.

Certain problems can arise due to opposition with Saturn in Sagittarius, Venus entering Sagittarius will contribute her own energy signature as well. On Wednesday, we might feel slightly depressed, we’ll run into problems and difficulties while concentrating, thinking, communicating. The aspect can spawn certain negative emotions such as frustration, anxiety due to emotional pressure and even neurotic behavior.

Geminis, Sagittarians and people with strong planets and points in those two signs will carry the main burden of this energy influence. Your beliefs, personal philosophy, your perceptions will be tested and challenged by Saturn, it may be necessary to change certain personal views or at least some flexibility or adaptation will be in order. The combination of Saturn / Moon will also emphasize the need for security, emotional stability and structured daily life. A lot of mental energy will be spent to resolve and regulate certain life situations where uncertainty, indecision and disorder prevail at the moment.The mentioned aspect can bring greater knowledge, awareness, revelations and can offer either encouragement or instill pressure to deal with the challenges of life.

Trine aspects formed by the Moon, Jupiter, the Sun and Mercury during Thursday, will have a positive harmonious and constructive effect on our communications and relationships. The effects will be favorable for a wide variety of “negotiations” and compromises. The desire for cooperation, mutual understanding will increase. All in all it’s going to be a good day for all kinds of conversations, for forming alliances, making deals, signing agreements, contracts, building and strengthening new ties, connections, relations, partnerships. Even Uranus in Aries can once again contribute in a positive way through his surprising unpredictability. Take advantage of these harmonious effects, as they will help you cope with more challenging energy influences during the weekend. 🙂

Moon in Cancer – Last Moon square

 

Transit strength: Important monthly transit.

Transit duration: From friday until Saturday.

cancer-1

Astrological setting

 During this current monthly cycle Moon in Cancer will form her last square aspect with the Sun in Libra. The aspect will also include Mercury in Libra. This last moon phase before the New Moon represents the final part of her monthly journey. As the lunar month approaches its end, energy influences associated with the New and Full Moons will offer us more or less emotionally fulfilling resolutions and conclusions. Of course, like other all the other important aspects of the moon, this last square also brings challenges and action.

On Friday the Moon will form opposition with Pluto and Mars in Capricorn and square Jupiter in Libra. These energies will serve as a uverture to the astrological setting we will experience during the weekend. The effects will be strongly felt by Cancers, Capricorns, Arians and Libras. Those of you with major planets and points in these signs will feel the influence as well.

 

Emotional needs, challenges, moods, frustrations

Just as the moon in Aries increased the need and desire for change, breakthroughs, self-assertion, personal freedom and personal determination, the Moon in Cancer will help us estimate just how emotionally fulfilling the events and experiences of past weeks really have been.

Emotional needs of the Cancer Moon while occupying her natural water element will intensify significantly. The need for emotional security, emotional stability, and the above-mentioned sense of emotional fulfillment will dominate our lives. With the Moon/ Mars/ Jupiter/Pluto aspect on Friday the feeling of emotional stability will be highly desirable and sought after. Increased defensiveness, the search for personal power, strength and determination in our relations and interactions with the environment will be present primarily because of the Moon’s link with Mars and Pluto. Jupiter will once again remind us of the imbalances and ‘injustice’ in our connections with others, but he will also bring new hope, optimism and a desire to grow in our relationships.

With the Moon in Cancer during this weekend, especially when she aspects the Sun on Saturday, we shall try to establish or we will at least try to maintain our emotional stability within our relationships. Those of you who have initiated certain changes in your lives will be spending time discovering new ways to grow emotionally. Do not worry if you find your self quite inexperienced while exploring new grounds. It is very normal.  Those of you, somewhat played and surprised by fate through certain events, experiences or newly discovered feelings,  will have to work your best to adapt to the whatever might have changed in your lives.

It is important that you ask yourself the following questions and try to answer them as well; Who or what really fulfills me emotionally? What I want to learn from events, experiences, that occurred during the full moon last weekend? What did i manage to achieve with my actions in the past week? How do I balance and harmonize my relationships and at the same time stand my ground? How to achieve greater determination? How do I stay honest to myself while trying to find a compromise with others, while trying to fulfill their expectations?

It is quite clear that the upcoming Moon in Cancer represents the emotional summa summarum of the ending lunar month but at the same time she is reminding us that there is still a lot of work to be done if we desire to achieve greater emotional fulfillment, equality, fairness, personal strength and determination in our relationships. This weekend brings the same heightened dynamics that we experienced during the last one. You will experience this dynamic mainly in your relationships with people who are close to you, or currently represent an important part of your life.

I wish you good luck and a lot of success! 😉

Your Astro Maestro

Tedenska napoved, 17.10. – 23.10., Odmevi polne lune

V kolikor je vrhunec mesečnega dogajanja za nami, bodo pomembni vplivi energije, ki nam jo je prinesla polna luna v Ovnu še vedno konkretno prisotni. V prihajajočem tednu lahko pričakujete še zadnje razplete in zaplete povezane z astrološko dinamiko, ki je zaznamuje naš vsakdan tekom zadnjih treh tednov.

maxresdefault

Luna v Dvojčkih

Moč tranzita: Šibak tedenski aspekt.

Trajanje tranzita: Od torka zvečer pa do četrtka popoldne.

nm061212

 

Astrološka postavitev

Luna bo v Dvojčkih tvorila aspekt opozicije s Saturnom, ter trigone z Jupitrom, Soncem in Merkurjem v Tehtnici. V kolikor lahko kontakt z Saturnom prinese nekaj problemov in težav, predvsem v komunikaciji ter vsesplošnem počutju, bodo aspekti trigonov pozitivno vplivali na nas v prihodnjih dneh.

Najmočneje bodo vpliv čutili vsi predstavniki zračnih znamenj, še posebej Tehtnice ter Dvojčki, aspekti bodo vplivali močneje tudi na Strelce. Ljudje s pomembnimi planeti in astrološkimi točkami v teh znamenjih bodo prav tako čutili omenjene vplive.

 

Kakšni bodo vplivi, razpoloženja, čustvene potrebe in izzivi?

Kot vedno, Luna v Dvojčkih aktivira naš razumski del, poveča našo afiniteto do interakcije ter povezovanja z okoljem, komuniciranja, učenja, pridobivanja novih informacij, raziskovanja, itd. Bolj pestro, zanimivo in dinamično življenje na teh področjih bo v prihodnih dneh prineslo tudi čustveno izpolnitev, zadovoljstvo ter občutek stabilnosti. Na kratko, iskali bomo mentalno stimulacijo, pestrost, gnala nas bo radovednost.

Nekoliko težav zna povzročiti opozicija s Saturnom v Strelcu na katero se bo z svojim energijskim vzorcem tudi rahlo navezala v Strelca vstopajoča Venera. V sredo tekom dneva lahko pričakujemo nekoliko bolj depresivno počutje, izzive in težave pri koncentraciji, razmišljanju, komunikaciji, lahko se pojavijo določena negativna čustva, razočaranja, čustven pritisk, anksioznosti, tudi nevrotičnosti.

Morda boste nekateri Dvojčki in Strelci ter tisti z močnimi planeti in točkami v teh dveh znamenjih čutili več obremenitve. Vaša prepričanja, osebne filozofije, percepcije, bodo nekoliko pod drobnogledom, morda bo potrebno nekatere osebne poglede prilagoditi ali pa spremeniti. Kombinacija Saturna/Lune bo prav tako ustvarila potrebo po varnosti, strukturiranem življenju, stabilnosti. Veliko mentalne energije boste tisti pod največjim vplivom usmerjali v razreševanje in urejanje določenih življenjskih situacij kjer vladajo negotovost, neodločnost ter neurejenost. Aspekt vam lahko prinese bova spoznanja in vas spodbudi k temu, da se spopadete z življenjskimi izzivi.

Trigoni, ki jih bo z Jupitrom, Soncem in Merkurjem tvorila Luna predvsem v četrtek zvečer, bodo pozitivno vplivali na harmonično in pravično komunikacijo v odnosih. Vplivi bodo ugodni za najrazličnejša “pogajanja”, kompromise. Povečana bo želja po sodelovanju, medsebojnem razumevanju, nekonfliktnosti. Torej, dober dan za pogovore, dogovore, sklepanje pogodb, za vzpostavljanje in ojačanje novih vezi, odnosov, partnerstev. Tudi Uran v Ovnu lahko zopet doprinese nekaj svežega vetra ter nekaj nepričakovanih zanimivosti na teh področjih. Izkoristite harmonične vplive, saj vam bodo pomagali pri energijsko nekoliko bolj problematičnem vikendu. 🙂

Luna v Raku – Zadnji lunin kvadrat

Moč aspekta: Pomemben mesečni aspekt.

Trajanje aspekta: Od petka zjutraj pa do sobotnega večera.

cancer-1

Astrološka postavitev

Luna v Raku bo, tekom svojega trenutnega mesečnega cikla,  v soboto tvorila zadnji kvadrat s Soncem v Tehtnici . V aspektu bo prisoten tudi Merkur. Ta zadnja lunina mena pred ponovnim mlajem predstavlja zaključni del njenega mesečnega popotovanja. Vplivi in energije povezane z novo in polno luno nas bodo pripeljali do določenih čustveno bolj ali manj izpolnjujočih resolucij in zaključkov. Seveda, tako kot drugi pomembni lunini aspekti, tudi omenjeni kvadrat prinaša izzive ter akcijo.

V petek čez dan bo Luna tvorila tudi opozicijo s Plutonom in Marsom v Kozorogu ter kvadrat z Jupitrom v Tehtnici. Aspekt bo nekakšna uvertura v energijske vplive, ki jim bomo priča tekom vikenda.

Vplive bodo najmočneje čutili Raki, Kozorogi, Ovni ter Tehtnice. Močneje boste energije čutili tudi tisti s pomembnimi planeti in astrološkimi točkami v teh znamenjih.

 

Kakšni bodo vplivi, razpoloženja, čustvene potrebe in izzivi?

Tako kot nam je luna v Ovnu prinesla večjo potrebo in željo po spremembah, prebojih, samoasertivnosti, svobodi in odločnosti, nam bo sedaj Luna v Raku pomagala oceniti kako čustveno izpolnjujoča so bila dogajanja ter izkušnje prejšnjega tedna oziroma tednov.

Čustvene potrebe, ki jih zagovarja Luna v svojem naravnem elemntu so še kako potencirana potreba po čustveni varnosti, čustveni stabilnosti ter zgoraj omenjeni občutek čustvene izpolnitve. Tekom aspekta z Marsom, Jupitrom in Plutonom v petek čez dan bo občutek čustvene stabilnosti še kako iskan in zaželjen. Defenzivnost, iskanje osebne moči, trdnosti in odločnosti v odnosih in interakcijah z okoljem bo predvsem čutiti zaradi povezave z Marsom in Plutonom. Jupiter bo zopet opominjal na neravnovesja in ‘nepravice’ v naših povezavah z drugimi, hkrati pa nam bo dajal zagon za novo rast, upanje in optimizem v odnosih.

Z Luno v Raku tekom tega vikenda, še posebej ko bo v aspektu s Soncem tekom sobote, bomo vzpostavljali ali pa se trudili ohraniti svojo lastno čustveno stabilnost v nas samih in v odnosih z drugimi. Tisti, ki ste sami sprožili določene spremembe v svojih življenjih boste sedaj nekoliko neizkušeno iskali novo čustveno rast na morda povsem nov način. Tisti, ki vas je usoda, preko dogodkov, novih čustev, nekoliko presenetila, se boste bolj kot ostali morali potruditi in prilagoditi spremembam, še posebej tistim negativnim.

Pomembno je, da si boste postavili sledeča vprašanja in si poskusili nanje tudi odgovoriti; Kaj je tisto, oziroma kdo je tisti, kar/ki me zares čustveno izpolnjuje? Na kaj so me želeli opozoriti dogodki, izkušnje, počutja tekom polne lune prejšnji vikend? Kaj sem uspel/a doseči z dejanji v preteklem tednu? Kako naj uravnovesim svoje odnose in hkrati vztrajam pri tem kar je pomembno meni? Kako naj dosežem večjo odločnost? Kako naj ostanem iskren/a sam/a sebi in hkrati poskušam najti kompromise z drugimi, morda drugim tudi ugoditi?

Torej, jasno je je, da bo prihajajoča Luna v Raku predstavljala nekakšen čustven izkupiček preteklega meseca, hkrati pa nas bo opomnila, da je pred nami še veliko dela, če želimo v določenih življenskih situacijah doseči večjo čustveno izpolnitev, enakovrednost, pravičnost, osebno trdnost in odločnost. Tako kot prejšnji vikend lahko tudi ta konec tedna pričakujete več dinamike v odnosih z ljudmi, ki so vam blizu oziroma trenutno predstavljajo pomemben del vašega življenja.

Veliko sreče in uspehov! 😉

Vaš Astro Maestro

 


 

Weekly prediction, 10.10. – 16.10., Full Moon in Aries – Changes, breakthroughs

Full Moon in Aries

Transit strength: important monthly aspect/transit.

Transit duration: throughout the week, strongest on Friday, Saturday and Sunday.

562008_463918710315056_399721271_n

The Full Moon will reach its peak during weekend nights on Sunday when she will come into opposition with the Sun in Libra at 23° Libra and will form a conjunction with Uranus, which is also in Aries currently. Lunar energy will provoke currently heavily exposed themes of fairness, balance, equivalence, cooperation, mutual understanding in our relationships. Discovering new  ways of self-expression, establishing new goals, searching for balance, stability and peace within ourselves will also be quite emphasized.

The influence of Jupiter in Libra is felt ever more increasingly. Since its arrival in this sign he influenced many aspects of our life’s situations in a very significant way. He broke the status quo, he brought new opportunities of growth, either through enriched and boosted optimism or through inflation of our existing personal problems. The Full Moon concludes this ‘introductory’ Jupiter phase which began with the New Moon at the end of September. The influences of this Lunation will reveal in great detail the nature of opportunities the Great gas giant has brought to our door step as they will also point out the most troublesome issues we face in our current life’s situations!

Conflicts related to our relationship interactions will be strongly felt on Friday and especially on Saturday, when the Moon forms a T – square aspect with Mercury (communication, thought patterns) in Libra, Mars (egocentrism, sel-assertiveness) and Pluto (the desire for domination, personal power , control of the situation) in Capricorn.

Who will feel the influence?

Those of you born in the signs (especially those born in the first half of the month of January, April, July and October.) of Libra, Cancer, Capricorn or Aries can expect quite a few challenges. People with natal charts consisting of important planets and astrological points  between 10 ° and 25 ° in the upper mentioned Cardinal signs will feel this influence just as profoundly. If you do not know what your natal chart looks like and if you’re curious to find out if you fall in the category of people  strongly influenced by this aspect, you can contact me via AstroMaestro Facebook profile  https://www.facebook.com/astromaestroguy/or via my mail gregorkor@gmail.com.

If you want to learn new skills, you can calculate your birth chart yourself using this site http://www.astro.com/cgi/genchart.cgi. Login here either as a guest or register your own account. Once you complete this process, follow these steps:    

1. In the heading click Free Horoscopes    

2. Under Drawings and Calculations, select Extended Selection chart.    

3. The site will reconnect you to the astro chart generator page.    

4. Choose your name, typically it is already selected by default.     

5. Under chart type, select Natal chart, it is usually already selected by default. Birth data are already automatically inserted, regardless of whether you are logged as a guest or as a registered user.     

6. Click Click here to show the chart and the page will show you your birth chart.  Use the aspect grid below or the circular graphic representation above and search for significant planets and astrological points in the above mentioned signs. If you discover you have, let’s say, Venus at 15° Libra, then it is very likely you will feel the influence. And that’s that 🙂

Emotional needs, moods, challenges and frustrations

As already stated, the Moon in Aries brings changes. This is indicated by the conjunction she forms with Uranus. The influence of Uranus often brings changes in our lives. They are either something we initiate ourselves or they accompany certain unpredictable events and ocurrences, however most of the time these changes can be rather radical in nature. The more the astrological placement of Uranus syncs with the placements in your natal chart the stronger its influence will be.

areis1011

With the Full Moon in Aries the need for more action, emotional breakthroughs, greater assertiveness, personal freedom, radical changes will increase significantly. Emotions will be powerful and rather quite impulsive, so be careful when expressing your sentiments. Ironically, emotional stability, emotional fulfillment and security will be sought by demolishing existing, outdated and stagnant patterns, conditions and situations in our relationships and in our interactions with the external environment. The desire and need for change will be very much present and also noticably expressed. As Uranus is THE planet of unpredictability, the changes might just as well be triggered by unexpected emotional shocks, sudden impulsive emotional needs, desires, surprises and experiences, both positive and negative.

Make sure that your responses to the upcoming influences will be prudent and thurougly thought through. Any quick, hastly, impulsive, reckless acts can do a lot of damage, especially if you are not prepared to deal with the consequences they bring. This warning goes out especially to people with strongly expressed Uranus, Mars or the Moon in the fire signs within their birth chart. All of you who are well known for your freedom-loving, spontaneous and  excessivelly impulsive emotional behavior, those of you who have little patience and bad temper, be careful how you’ll openly express your moods and emotions.

libra

The biggest test awaits us during Saturday and Sunday. The Moon will form square aspects to the planets in Libra and Capricorn which will intensify our social interactions. You can expect certain negative manifestations, or at least concretely dynamic social developments. Conflicts derived from attempts to establish personal power and domination in one’s relationships, expression and exercise of one’s own desires, demands and fullfilment of one’s needs with disregard to desires, expectations and needs of others, can lead to quarrels, unpleasant experiences and annoying and frustrating feelings of anger and disappointment. As already stated, Jupiter in Libra knows exactly how to inflate stuff and how to highlight the problems reffering to the obvious imbalances present in our lives, so do be careful when you come face to face with this rather negative side of Jupiter. Newly discovered motivation, optimism however will also be present, but do not allow yourself to suffer defeat at the hands of feelings of omnipotence, self-righteousness and self-importance.

Jupiter offers all of us the opportunity of growth within our social sphere, the ability to diversify and transform our relations, to enrich them and give them a new vision or even a new form. Nevertheless, the upcoming week brings significant challenges when dealing with the problematic issues of trust, mutual cooperation, when battling one’s own selfish desires, needs, manipulative tendencies and the inability and unwillingness to form compromises. Libra / Aries axis is highlighted, and with it the concept of finding balance between personal expectations, desires and wishes and expectations of others grows in importance. Put yourself in the shoes of others, try to understand the situation from another point of view, interact with people who are important to you, people you feel close too. However, do not forget to take care of yourself in the end, do not neglect your own needs and, in particular, do not form compromises that might prove to be more harmful than beneficial.


			

Tedenska napoved, 10.10. -16.10., Polna luna v Ovnu – Spremembe, preboji.

Polna Luna v Ovnu

moč tranzita: močan mesečni aspekt/tranzit.

trajanje tranzita: vpliv bo čutiti tekom celotnega tedna s poudarkom na petku, soboti, predvsem sobotnem večeru ter nedelji.

562008_463918710315056_399721271_n

Astrološka postavitev

Polna luna bo dosegla svoj vrhunec tekom vikenda v noči na nedeljo ko bo s 23° v Ovnu prišla v opozicijo z Soncem v Tehtnici, hkrati pa bo tvorila konjunkcijo z Uranom, ki je prav tako v Ovnu. Lunarna energija bo izzvala trenutno močno izpostavljeno tematiko pravičnosti, ravnovesja, enakovrednosti, sodelovanja, medsebojnega razumevanja v naših odnosih ter na splošno tematiko iskanja novih poti, ciljev kot tudi ravnovesja, stabilnosti in miru znotraj nas samih.

Vedno bolj je mogoče čutiti Jupitrov vpliv v Tehtnici, saj je le ta z svojim prihodom v to znamenje konkretno razburkal določene aspekte naših življenjskih situacij. Podrl je marsikateri status quo, prinesel priložnosti za novo rast s tem da nas je navdal z optimizmom ali pa napihnil obstoječe problematike in nam jih preprosto vrgel v obraz. Polna Luna zaključuje to ‘uvodno’ Jupitrovo fazo ki se je začela z mlajem konec septembra. Ob njenem vplivu se bo do potankosti pokazalo kakšne priložnosti nam prinaša plinasti velikan v Tehtnici in predvsem na kaj nas želi opozoriti!

Konflikte povezane z interakcijami v naših odnosih bo najmočneje čutiti v petek ter predvsem soboto, ko bo Luna tvorila T – kvadrat z Merkurjem ( komunikacija, miselni vzorci ) v Tehtnici, Marsom ( egocentrizem, samo asertivnost ) ter Plutonom ( želja po nadvladi, osebni moči, kontroli nad situacijo ) v Kozorogu.

Kdo bo čutil najmočnejši vpliv?

Tisti, ki ste rojeni v znamenjih ( predvsem  tisti rojeni v prvi polovici meseca Januraja, Aprila, Julija ter Oktobra.) Tehtnice, Raka, Kozoroga ali Ovna lahko pričakujete na teh področjih kar nekaj izzivov. Vpliv boste čutili tudi vsi tisti, ki imate pomembne planete in točke v rojstni karti med 10° in 25° v zgoraj omenjenih Kardinalnih znamenjih. 

Če ne veste kako izgleda vaša karta in bi radi ugotovili ali padete v omenjeno skupino ljudi, ki bo čutila najmočnejši vpliv, me lahko kontaktirate preko AstroMaestro facebook profila ali pa preko maila gregorkor@gmail.com. Tisti, ki pa radi pridobivate nova znanja, si lahko karto izračunate kar sami s pomočjo strani http://www.astro.com/cgi/genchart.cgi. Tu se prijavite bodisi kot gost ali registrirate lasten račun. Ko končate ta postopek sledite tem korakom:

  1. Kliknite rubriko Free Horoscopes
  2. Pod Drawings and Calculations izberite Extended chart Selection
  3. Stran vas bo usmerila do orodja za izdelovanje osebnih astroloških kart
  4. Izberite svoje ime, ponavadi je že izbran sam od sebe.
  5. Pod chart type izberite Natal chart, ponavadi je izbrana že po defaultu.
  6. Rojstni podatki se vstavijo sami od sebe. ne glede na to ali ste gost ali registrirani uporabnik.
  7. Kliknite Click here to show the chart in pokazala se vam bo vaša rojstna karta.
  8. V legendi ( mreža aspektov ) spodaj ali pa na krožni grafični reprezentaciji zgoraj preverite ali imate morda kake pomembne planete in astrološke točke v zgoraj omenjenih stopinjskih intervalih v prav tako zgoraj omenjenih znamenjih. Če odkrijete, da imate recimo Venero na 15° v Tehtnici, potem boste vpliv zagotovo čutili. In to je to 🙂

 

Kakšen bo vpliv, kakšna bodo razpoloženja, čustvene potrebe ter izzivi?

Kot že rečeno, Luna v Ovnu prinaša spremembe. Na to nas opominja predvsem konjunkcija z Uranom. Vpliv Urana pogosto prinaša, bodisi načrtovano, bodisi nepredvidljivo toda vedno korenito spremembo v naša življenja. Bolj ko se astrološka postavitev Urana sinhronizira z našo rojstno karto, močneje in izraziteje čutimo njegov vpliv.

areis1011

Skupaj z Luno v Ovnu bodo narasle potrebe po večji akciji, prebojih,  asertivnosti, osebni svobodi, radikalnih spremembah. Čustva bodo močna, precej impulzivna, zatorej pazite kako boste le ta izražali. Iskanje stabilnosti, čustvene izpolnjenosti, varnosti bo kakorkoli se ironično sliši usmerjeno v rušenje obstoječih, zastaranih in stagnirajočih vzorcev, stanj in situacij v naših odnosih in v naših interakcijah z zunanjim okoljem. Želja in potreba po spremembah bo močno prisotna in izražena. Seveda, Uran je planet nepredvidljivosti, tako da nas lahko na pot sprememb popeljejo tudi kakšni nepričakovani čustveni šoki, čustvene potrebe, želje, presenečenja in izkušnje, tako negativne kot pozitivne.

Pazite, da se boste na vplive odzvali preudarno in premišljeno. Kakršna koli hitra, impulzivna, nepremišljena dejanja lahko naredijo kar nekaj škode, če se niste pripravljeni spopasti s posledicami ki jih prinašajo. Posebej velja to opozorilo za ljudi z močno izraženim Uranom, Marsom ali pa Luno v ognjenih znamenjih v rojstni karti. Tisti, ki ste znani po svobodoljubni ter prekomerno spontani čustveni impulzivnosti, tisti ki imate malo potrpljenja ter tisti, ki ste hitre jeze prav tako pazite kako boste izražali svoja razpoloženja, čustva in voljo.

libra

Največja preizkušnja nas čaka tekom Sobotnega popoldneva ter v noči iz Sobote na Nedeljo. Luna bo v kvadratu s planeti v Tehtnici in Kozorogu razburkala naše socialne interakcije, pričakujete lahko določene negativne manifestacije ali pa vsaj kar konkretno dinamično socialno dogajanje. Konflikti vzpostavljanja osebne moči in nadvlade v odnosih, izražanje ter uveljavljanje lastnih želja, potreb in zahtev lahko pripelje do prepirov, neprijetnih izkušenj, zoprnih ter frustrirajočih občutkov jeze, nezadovoljstva. Jupiter kot že rečeno zna razpihati žerjavico in izpostaviti očitne problematike neravnovesja v naših življenjih, zatorej previdno s problemi, ki se jih dotika vpliv tega planeta. Nov zagon, motivacija optimizem bosta prav tako prisotna, a naj vas ne porazi občutek omnipotentnosti ter samopomembnosti.

Jupiter nam ponuja priložnost rasti v naši socialni sferi, možnost da predrugačimo, popestrimo naše odnose, jih obogatimo ter jim damo novo vizijo. Kljub temu prinaša prihajajoči teden pomembne izzive kako se spopasti s problematiko laži, nezaupanja, z lastnimi sebičnimi željami, zahtevami, manipulativnimi tendencami ter nezmožnostjo in nepripravljenostjo medsebojnega sodelovanja ter sklepanja kompromisov. Poudarjena je os Tehtnica/Oven ter z njo koncept iskanja ravnovesja med lastnimi željami pričakovanji, ter željami in pričakovanji ostalih. Postavite se v kožo drugih, poskušajte razumeti situacijo tudi iz kakega drugega zornega kota, sodelujte z ljudmi, ki so vam pomembni in blizu, hkrati pa ne pozabite nase, ne zanemarite lastnih potreb in še posebej, ne pojdite preko sebe, če si boste s tem naredili več slabega kot pa dobrega!