Weekly prediction, 14.8. – 20.8., Battle of the tempers in the light of a new Mercury retrograde cycle

Digital Capture

Last Moon quarter in Taurus

Transit strength: Strong monthly transit.

Transit duration: Energies will be felt throughout the week, especially between Monday and Wednesday, peaking on Tuesday.

 

Astrological layout

The Moon will  form a square with the Sun in Leo on Tuesday the 15th At 22 ° in Taurus. The aspect will have a strong impact on all Leos, Taurians, Aquarians and Scorpios, especially those born between the 12th and the 16th of the month of August, November, February and May. The energies will also influence all those with important astrological points and planets between 21 ° and 25 ° in the sign of Taurus, Scorpio, Leo and Aquarius.

 

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

With the presence of the Sun and Mars in Leo, a period of increased motivation, enthusiasm, vital energy and intense desires for greater self-expression, creativity, success, greater personal strength, popularity and social affirmation continue.

In addition to these positive effects, we will also have to face the more negative aspects of both Leo and Taurian energies, additionally emphasized by  the new Mercury retrograde cycle in Virgo. There will be intense negative manifestations of both temperaments. As the energies of Taurus will support us in achieving our goals, encourage us in finding emotional and material security, fullfilment, comfort, peace and stability in our lives, we will also experience problems with extreme stubbornness, excessive calculative behavior, selfishness, emotional instability and a neurotic state of mind. The influence of the Leo will also show its negative side; there will be an increase in arrogance, blind pride, diva effect (drama queen, over dramatization, hysteria), excessive self-interest, egocentrism and equally pronounced stubborness. Both of these signs are extremely passionate and reactionary volatile especially when they feel their beliefs, well-being in being threathened, attacked or conflicted, so, be careful. There will be a lot of frustration, irritability, and heavy feelings due to somewhat emotionally unfulfilling moods that will prevail during the next week .

The negative effects of the square aspect between the Moon, Mars and the Sun, which will be noticeable in one-to-one relationships, group interaction and on the broader, global, worldly, political stage, will be intensified by the beginning of the Rx Mercury cycle. Many conflicts will appear and arise, both within ourselves and on the outside, through interaction with our environment. Be careful and be responsible. As many already know, Rx Mercury very much likes to play with our ways of thinking, our self-expression, our decision making processes, communication. We must be careful during such periods, especially when signing documents, making deals, communicating with others, controlling our thoughts, choosing our words carefully. It is important that we take control of our emotions as well, and that we adopt a prudent, responsible, and thoughtful interaction with the rest of the world.

hefe

 

Virgo, a sign where this particular Mercury Rx starts its journey is known for its explicit earthly mentality, which defends the aspects of reason and promotes peace, concentration, order, transparency, usefulness, practicality, nurture. Naturally, during the retrograde period, considerable problems will arise while practicing these aspects of life. Conflicts between intense strong emotions and passions produced by the different temperaments and mentalities of Leo and Taurus will produce more chaotic events and difficult emotional moods in our everyday lives. There will be misunderstandings, a lot of stress, neurotic behavior, annoying unexpected events that will mess with our plans and our structured daily routines such as duties, work, obligations schedules. Communication, both face-to-face or online, will be more difficult, we will find it harder to put ourselves in the shoes of another, it will be more difficult to understand personal beliefs, deductions and viewpoints of others. Also, be prepared to experience unpleasantries when dealing with bureaucracy or in regard to any kind of document management, legal matters. calm your tempers! On the other hand, pettiness and narrow mindedness (the negative aspects of Virgo) will also be emphasized and might cause additional aggravation and general feelings of annoyance.

Conflicts will be inevitable. Powerful emotional output of both fixed signs, Taurus and Leo during these initial stages of Rx Mercury will have to be taken into account by carefully pursuing our desires, wishes and carefully expressing our beliefs, emotions, thoughts.

You can however take more advantage of the energy if you wish so.  In terms of new approaches to successfully achieve our goals, ambitions, find new solutions, Mercury will present new ways of thinking, bring new insights, new information, he will refresh our personal beliefs, or transform them, encouraging us to consider other or different choices or options. We can also profit from mastering our organizing, planning skills, tackling on small or large household projects and other tasks, challenges, learning processes, projects. We can plan anew our entire lives if we so much desire. In doing so, passionate energy of Taurus and Leo can help us achieve originality, creativity, affirmation, comfort, success and emotional, material security.

Take care, be safe and do try harnessing these vibes! 😉

Tedenska napoved, 14.8. – 20.8., Bitka temperamentov v blišču retrogradnega Merkurja

Digital Capture

Zadnji lunin kvadrat v Biku

Moč tranzita: močan mesečni tranzit.

Trajanje tranzita: energije bodo prisotne tekom celotnega tedna, najmočnejše bodo v prvi polovici med ponedeljkom in sredo z vrhuncem v torek.

 

Astrološka postavitev

Luna bo v torek 15.8. na 22° v Biku tvorila kvadrat s Soncem v Levu. Aspekt bo močno vplival na vse Leve, Bike, Vodnarje ter Škorpijone. Čutili ga boste predvsem tisti, ki ste rojeni med dvanajstim ter šestnajstim v mesecu avgustu, novembru, februarju in maju. Energije bodo močno zaznamovale tudi vse tiste, ki imate pomembne astrološke točke ter planete med 21° ter 25° v znamenju Bika, Škorpijona, Leva in Vodnarja.

 

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

S prisotnostjo Sonca in Marsa v Levu se še naprej nadaljuje obdobje povečane motivacije, zanosa, življenjske energije ter izrazitejših želja po samo-izraznosti, kreativnosti, uspehu, večji osebni moči, popularnosti in družbeni afirmaciji. ter veljavi.

Poleg teh pozitivnih vplivov se bomo morali tokrat soočiti tudi z bolj negativnimi aspekti tako Leva in Bika, ki bodo še posebej izraziti ob začetku tokratnega cikla retrogradnega Merkurja v Devici. Izrazite bodo negativne manifestacije obeh temperamentov. V kolikor nas bo preudarna zemeljska energija Bika podprla pri uresničevanju naših ciljev, nas spodbujala pri iskanju čustvene ter materialne varnosti, udobja, miru ter stabilnosti v naših življenjih, bomo imeli težave tudi z izrazito trmoglavostjo, ekscesno preračunljivostjo, sebičnostjo, čustveno nestabilnostjo in razrvanostjo. Tudi vpliv Leva bo pokazal svojo negativno plat, pri ljudeh bo povečana aroganca, slep ponos, efekt dive ( drama queen, preveliko dramatiziranje, histerija ), pretirana samopomebnost, egocentrizem ter prav tako izrazita trma. Obe znamenji sta izredno strastni še posebej kadar je potrebno braniti svoj “prav”, zatorej pozor. Veliko bo frustracij, iritabilnosti, slabega počutja zaradi določenih čustvenih neizpolnjenosti.

Negativne učinke kvadratnega aspekta med Luno, Marsom ter Soncem, ki bodo opazni tako v odnosih ena na ena, v skupinskih odnosih ter na nivoju odnosov v širšem globalnem, svetovnem, političnem smislu, bo dodatno okrepil začetek cikla retrogradnega Merkurja. Vzplamteli bodo marsikateri konflitki, tako znotraj nas samih kakor na zunaj, iz malega bo hitro zraslo veliko, zatorej pazljivo in zares odgovorno. Kot ve že marsikdo, se Rx Merkur zelo rad poigra z našim načinom razmišljanja, izražanja, odločanja, komuniciranja, zato moramo biti v takih obdobjih še posebej previdni kaj podpisujemo, kakšne posle sklepamo, kaj izustimo, kako in pred kom ter komu v obraz. Pomembno je, da prevzamemo nadzor nad našimi mislimi ter čustvi in se zazvzamemo za preudarno, odgovorno, ter premišljeno interakcijo z ostalim svetom.

hefe

Devica, znamenje v katerem začenja Merkur svoje retrogradno popotovanje je znano po izreno zemeljski mentaliteti, ki zagovarja aspekte miselnosti, obnašanja in delovanja kot so, mirnost, zbranost, red, urejenost, točnost, preglednost, koristnost, praktičnost. Seveda bo tekom retrogradnega obdobja v teh pogledih prihajalo do precejšnjih težav. Konflitke med izredno močnimi čustvi in strastmi, ki jih bosta producirala temperamenta in mentaliteti Leva in Bika, bo razpihalo precej bolj kaotično dogajanje v vsakdanjem življenju. Pogosti bodo nesporazumi, sekiracija, nevrotičnost, stresni ter nadležni nepričakovani dogodki, podirali se bodo načrti, tudi realna pričakovanja, plani ter urejene strukture našega vsakdana, se pravi obveznosti, urniki, zadolžitve. Otežena bo komunikacija, tako iz oči v oči kot prek spleta, težje se bomo postavljali v kožo naših sogovornikov, težje bomo razumeli njihov način razmišljanja, osebna prepričanja ter njihove dedukcije. Prav tako bodite pripravljeni na zoprne izkušnje z birokracijo ali kar se tiče kakršnegakoli urejanja dokumentov, pravnih zadev, tukaj bo še več težav kot ponavadi. Naj vas ne pograbi sveta jeza! Na drugi strani bosta izrazito povečani  malenkostnost in ozkogledost ( negativna aspekta Device ), ki bosta dodatno oteževali normalno interakcijo med ljudmi.

Konflikti so tako neizbežni, treba bo vzeti v obzir izredno močni čustveni naravi obeh fiksnih znamenj, tako Bika in Leva, paziti bomo morali kako bomo izražali lastne želje, hotenja, prepričanja, čustva ter se hkrati  zavedati, da nam bo pri tem Merkur delal še dodatne preglavice.

Pozitivno lahko izkoristite dane energije v smislu novih pristopov pri doseganju lastnih ciljev. Merkur nam bo v svojem retrogradnem ciklu ponudil nove načine razmišljanja, prinesel nova spoznanja, informacije,  osvežil bo naša osebna prepričanja ali pa jih predrugačil ter nas spodbudil k drugačnim a pozitivnim odločitvam. Prav tako lahko profitiramo na področju boljšega planiranja, organizacije, urejanja, česarkoli pravzaprav, od manjših hišnih in ostalih opravil, projektov, do sestavitve popolnoma novih življenjskih načrtov. Pri tem nam lahko strastni energiji Bika in Leva pomagata doseči originalnost, kreativnost, prepoznavnost, udobje, uspeh in varnost.

 

Pazljivo in upam, da vam uspe izkoristiti pozitivne aspekte teh vplivov! Veliko sreče! 😉

 

Full Moon in Aquarius, 04.08. – 08.08., Peculiar moments of uniqueness

Full Moon in Aquarius

Transit strength: strong monthly transit

Transit duration: strong energies from 4th till 8th peaking on the 7th of August when the Full Moon occurs.

aquarius-full-moon-810x483

Astrological layout

On Monday  the 7th the Moon will form an opposition with the Sun in Leo at 15 ° in the sign of Aquarius. The effects of this Moon will be felt by all members of the fixed signs (Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio), especially those born between the 3rd and 8th of August, February, May and November. Powerful energies will also influence those with significant planets and astrological points between 12 ° and 16 ° in the sign of Aquarius, Leo, Scorpio and Taurus.

Moon in Capricorn  will also prove to be a significant influence during the upcoming weekend, as she will trigger the square between Jupiter in Libra and Pluto in Capricorn. The effects will be felt by all members of the cardinal signs (Libra, Aries, Cancer and Capricorn), especially those born at the beginning of October, April, July and January and by all those who have important astrological points and planets between 14 ° and 18 ° in these signs.

Emotional needs, moods, challenges, frustrations

This Full Moon represents the first culmination of this summer’s energies, and it may bring some surprising manifestations, results, events, situations, complications as far as personal self-expression, creativity, realization of wishes, ambitions, goals goes.

With the Moon in Capricorn during the weekend, we will focus on personal success, ambitions, greater personal growth, with stronger will power, determination, expression of personal power, social influence helping us advance in the desired direction. We will desire balance and harmony in life, as well as progress and social affirmation. Rationality and grounded approach of Capricorn and Libra will encourage greater caution, prudent behavior, planned actions and meticulous decision-making processes, but we will still desire action and we will wont to move forward. All this can encourage and allow certain people making some real progress in their lives. We will need to be careful in expressing and maintaining social power, dominance, asserting control over situations, etc. A desire to gain full control over certain aspects of life can produce tyranny, excessive and damaging  stubornness, destructive behavior. Preserving status quo and some conservative, established and possibly worn-out and damaging structures of power and personal behavior patterns will also cause problems. This will be in particular noticable on a global, political stage where established forms of control and power will undermine aspirations for world peace and harmony between peoples.

AAEAAQAAAAAAAAZYAAAAJDgxMWNiZTU1LTdlMTUtNDRjMS05ODA4LWQzNTE1OGVkNDYwNw

 

In the beginning of next week Aquarius Moon will additionally enrich our personal self-expression, creativity, our social life, social popularity,and success. The Sun, as well as Mars in Leo, will continue to encourage us to recognize and express our own uniqueness and originality. The surplus of potent energy however will cause some difficulties nontheless. Try to use these strong influences in a positive sense, directing energies into constructive activities no matter what kind of mood will dominate your everyday life as powerful influences will also create problems especially for those experiencing emotional problems, going through difficult times in general or dealing with certain inhibitions regarding their self-expression.  Tensions, disappointments, feelings of dissatisfaction, incompetence, lack of emotional fulfillment and lack of personal freedom might bring some people down, so do try and avoid these negative manifestations.

shutterstock_108783638

The Moon in Aquarius will emphazise a strong need and desires for personal freedom, a somewhat unconventional way of expression, behavior, engagement. Meeting new interesting people, learning foreign customs and ways, exploring the unknown will be quite appealing. We will be attracted to everything that is rather unusual, peculiar, uncommon, new, different, whether it will be a person, a situation, event, a thing or a place. This full moon will be a great time to travel, to wonder around and to socialize.

The Moon will stimulate our creativity, imagination and offer us a new approach in expressing our own uniqueness. If you are working on a creative personal, business, or a career wise project, harness these energies to the fullest as much can be accomplished under this Full Moon’s influences. Our collective based interests and activities, friendships and social gathering will be positively affected as well. We might get a chance to deepen or to explore a relationship, to reconnect, to connect anew or in a completely different way with somebody else.

450-178443098-space-exploration-risks

Summary 

The Moon in Aquarius brings along strong emotional needs as far as our personal freedom, self-expression, personal creativity, uniqueness, unconventionality, new acquaintances goes. Meeting new, unusual or interesting people, experiencing or visiting new and interesting places, dealing with unique situations and events will provide a lot of stimulation and emotional fulfillment.  The Moon will positively influence our friendships, social interactions, our collective based interest activities. Nevertheless, the surplus of energy will be very strong. For all who are currently experiencing personal problems and feel emotionally distressed, disappointed, stressed out, these upcoming influences can prove to be quite burdensome, so keep up the spirits and try to expell the negative energy!

Polna Luna v Vodnarju, 04.08. – 08.08., Neobičajni trenutki edinstvenosti

Polna Luna v Vodnarju

Moč tranzita: močan mesečni tranzit

Trajanje tranzita: energije bodo prisotne od tega petka pa vse do torka naslednjega tedna, vplivi bodo najmočnejši v ponedeljek 7.8.

aquarius-full-moon-810x483

Astrološka postavitev

Luna bo v ponedeljek 7.8. tvorila opozicijo s Soncem v Levu na 15° v znamenju Vodnarja. Vplive te Lune boste najmočneje čutili vsi pripadniki fiksnih znamenj ( Vodnarji, Levi, Biki, Škorpijoni ), še posebej tisti, ki ste rojeni med tretjim ter osmim v mesecu avgustu, februarju, maju ter novembru. Prav tako bodo močne energije zaznamovale vse tiste, ki imate pomembne planete in astrološke točke med 12° ter 16° v znamenju Vodnarja, Leva, Škorpijona ter Bika.

Pomemben komplementaren vpliv bo imela tudi vedno bolj polna Luna v Kozorogu tekom prihajajočega vikenda med 4.8. ter 6.8., ki bo zaznamovala predvsem kvadrat med Jupitrom v Tehtnici ter Plutonom v Kozorogu. Vplive boste čutili vsi pripadniki kardinalnih znamenj ( Tehtnice, Ovni, Raki ter Kozorogi ), še posebej tisti rojeni v začetku meseca oktobra, aprila, julija in januarja ter vsi tisti, ki imate pomembne astrološke točke in planete med 14° ter 18° v teh znamenjih.

 

Čustvene potrebe, izzivi, razpoloženja, frustracije

Tokratna polna Luna predstavlja prvi vrhunec letošnjih poletnih energij ter prinaša morda že kake končne ali pa tudi zgolj kake konkretne in presenetljive manifestacije, rezultate, dogodke, situacije, razplete in zaplete na področju osebnega samoizražanja, kreativnosti, uresničevanja želja, ambicij, sledenja strastem.

Z Luno v Kozorogu tekom vikenda se bomo osredotočali na lasten uspeh, ambicije, osebno rast, gnala nas bosta večja odločnost, izražanje osebne moči, vpliva itd. Želeli si bomo tako ravnovesja in harmonije v življenju kot tudi konkretnega napredka in družbene veljave, potrditve. Racionalnost ter ozemljenost Kozoroga in Tehtnice bosta spodbujala k večji previdnosti, načrtovanim ter premišljenim dejanjem in vzorcem odločanja a vseeno si bomo želeli več akcije in dogajanja, marsikateri boste dosegli na kakem področju življenja tudi kakšen konkreten napredek. Pazljvi bomo morali biti pri izražanju ter vzdrževanju socialne moči, dominance, ohranjanju kontrole nad situacijami itd. Naj vas želja po obvladovanju nekaterih aspektov življenja ne spremeni v kakšne tirane ter morda tudi kakšne trmaste samodržce. Očiten bo namreč tudi problem ohranjanja statusa quo ter nekaterih konservativnih, ustaljenih ter morda že dotrajanih ter škodljivih struktur moči in osebnega obnašanja. Še posebej bo to vidno na globalnem, političnem odru kjer bodo ustaljene oblike nadzora in moči rušile ravnovesje v razkazovanju mišic.

AAEAAQAAAAAAAAZYAAAAJDgxMWNiZTU1LTdlMTUtNDRjMS05ODA4LWQzNTE1OGVkNDYwNw

 

Luna v Vodnarju z začetkom naslednjega tedna prinaša dodatno obogatitev na področju naše osebne samo-izraznosti, ustvarjalnosti, našega družabnega življenja, družbene popularnosti, prepoznavnosti, uspešnosti. Sonce, pa tudi Mars v Levu nas bosta še naprej spodbujala k iskanju in izražanju lastne edinstvenosti. Presežek energije bo pri nekaterih ljudeh zelo močan, izkoristite ga v pozitivnem smislu, usmerite energije v konstruktivne dejavnosti, saj bodo močni vplivi pri ljudeh s kakršnimi koli blokadami, osebnimi problemi, konflitki pri samo-izražanju ter uresničevanju lastnih želja lahko povzročili tudi močno čustveno stisko, napetosti, občutke nezadovoljstva in neizpolnjenosti. Pozor torej!

shutterstock_108783638

Luna v Vodnarju bo prinesla močne potrebe ter želje po osebni svobodi, nekoliko nekonvencionalnem načinu izražanja, obnašanja, udejstvovanja, radi bomo spoznavali nove ljudi oziroma vse kar nam je tuje, nepoznano, še neraziskano. Privlačilo nas bo vse kar je neobičajno, novo, tako ljudje kot tudi situacije, dogodki, stvari in kraji. Tokratna polna Luna bo odličen čas za kakršna koli nova raziskovanja, potovanja, potepanja ter druženja.

Spodbudila bo našo ustvarjalnost, domišljijo in nam omogočila nove pristope pri izražanju lastne edinstvenosti. Če se ukvarjate s kakšnim ustvarjalnim osebnim, poslovnim, kariernim projektom, kar pogumno, energije bodo na vaši strani, veliko lahko nareditie v tej smeri. Pozitivno bo vplivala na vse možne kolektivne interesne dejavnosti, aktivnosti, prijateljstva kot tudi poznanstva. Le ta bomo lahko konkretno poglobili, obogatili ter na novo raziskali.

450-178443098-space-exploration-risks

Povzetek

Luna v Vodnarju nam prinaša močne čustvene potrebe po svobodi, samo-izražanju, osebni ustvarjalnosti, edinstvenosti, nekonvencionalnosti, prijala nam bodo nova poznanstva, zanimivi a tudi malce neobičajni ljudje, kraji, situacije. Privlačilo nas bo vse kar je še neraziskano, tuje, drugačno. Pozitivno bo Luna vplivala na naša prijateljstva, socialno interakcijo, druženja, naše kolektivne in interesne dejavnosti. Kljub vsemu bo presežek energij zelo močan, vsi tisti, ki imate trenutno določene osebne težave in čutite določneno čustveno neizpolnjenost, razočaranje, stres, za vas so lahko prihajajoči vplivi konkretno nekoliko bolj obremenilni, zatorej hkrati tudi pozor!